תקנון ומדיניות השימוש באתר

516758059 להלן: ("החברה"), + Mn Trading

כתובת: פארק ההייטק באר שבע – 0542046553

תנאי שימוש/תקנון מסלול ההכשרה והליווי Mishel nisimov (MN Trading)

מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.

1.תנאי שימוש כללי

1.1החברה מעמידה לרשות הנרשמים את מסלול הלימודים Mn Trading המבוסס מסלול אינטרנטי (להלן: "המסלול" או "מסלול הלימודים" או " מסלול ההכשרה"). עם זאת, אין התחייבות להצלחה בתחום/ בביצוע עסקאות.
האתר והלימודים נועדו לספק שירותי מידע ולימוד בלבד, התוצאות המוצגות הן לא התחייבות להצלחה ורווחים.

1.2במסגרת ההכשרה מוצעים כלים ומידע אודות השקעה בנדל"ן בישראל.

1.3המסלול מופעל במסגרת אתר האינטרנט Mishelnisimov.com (להלן: "האתר") ובפלטפורמות דיגיטליות נוספות כגון אינסטגרם/ פייסבוק/ גוגל/יוטיוב ועוד, בהתאם לשיקול דעת בעל החברה

1.4המידע, אשר יוצג במסגרת ההכשרה/ מסלול, האתר, הפלטפורמות השונות, הפגישות הפרונטליות, מידע פרסומי ו/או כל מידע אשר יתקבל בכל צורה שהיא, הינו מידע אינפורמטיבי בלבד, ואין בו משום המלצה ו/או התחייבות להצלחה. הוא הדין לעניין כל תוכן שיווקי ו/או פרסומי ו/או אחר אשר הציג מי מתלמידי המסלול, ואין אף במידע זה משום המלצה או עצה מקצועית או התחייבות, ומדובר במידע אינפורמטיבי בלבד, שהסתמכות עליו כוללת גם סיכון כלכלי.

1.5ידוע לתלמיד, כי החברה הינה חברה פרטית ולא מוענקת תעודה כלשהי בסוף סיום תהליך הההכשרה והליווי, וללא כל מעמד אקדמי מוכר בישראל.

1.6המידע שנמסר ו/או יימסר במסגרת המסלול ו/או בקשר אליו, נועד לשם מתן אינפורמציה כללית בלבד ואין בו משום הבטחת תשואה/התחייבות לצמיחת רווחים/לקבלת הכנסה כלשהי או משום הצעה או הזמנה אחרת, כן מובהר כי כל תכנית כלכלית טומנת בחובה סיכונים להפסד כספי ולא תהיה לחברה כל אחריות לאיזו מן הפעולות אשר יבוצעו ו/או לא יבוצעו, על ידי משתתף המסלול או מי מטעמו, ואשר תהיה להם השפעה מכל סוג שהוא, לרבות כל נזק שהוא אשר ייגרם למשתתף המסלול או למי מטעמו, כאמור כל אלה באחראיות הבלעדית של משתתף המסלול, ואין לחברה כל נגיעה לכך.

1.7המסלול וההכשרה מיועדים לכל המגדרים כאחד. יחד עם זאת, ההרשמה למסלול תיעשה על-ידי אדם שמלאו לו 18 שנה בלבד.

2.הצהרת התלמיד

2.1. התלמיד מצהיר, כי הובא לידיעתו דבר קיומו של תקנון זה, ואשר העתק ממנו מצוי באתר האינטרנט של החברה הינו מתחייב לציית להוראותיו. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין התלמיד לחברה והינו חלק בלתי נפרד ממסלול הלימודים ומחייב את התלמיד בכל מהלך לימודיו במסלול.

2.2. המעוניין להירשם למסלול, יתבקש למלא את כל הפרטים המופיעים בטופס הרשמה המצוי באתר ולעבור על תקנון זה.

2.3. התלמיד מצהיר ומאשר, כי כל פרטי ההתקשרות שעודכנו על-ידו בטופס ההרשמה שבמערכת ניהול הרישום של החברה נכונים ומלאים. כל טעות בנתונים הינה באחריות התלמיד בלבד.

2.4. ידוע לתלמיד והוא מסכים, כי כל הפרטים אשר מולאו על ידו בטופס ההרשמה יוזנו וינוהלו במערכות החברה, לצורך שימוש בפרטי התלמיד כפי שהחברה תראה לנכון, לרבות לצורכי פרסום ושיווק.

2.5. התלמיד מצהיר, כי ידוע לו שמסלול הלימודים הינו כלי לימודי בלבד, ואין בו משום המלצה ו/או תכנית עבודה או השקעה והחברה פטורה מכל אחריות ו/או חובה כלפיו לשאת בכל הוצאה שהיא מטעמו, בכל הפסד כספי ו/או אובדן רווח ו/או אי עשיית רווח ו/או נזק מכל סוג שהוא אשר נגרם לתלמיד.

2.6. החברה לא אחראית לספק לתלמיד, במסגרת המסלול, תעסוקה ו/או הכנסה כלשהי ו/או הכשרה מעבר לנכלל במסגרת המסלול.

2.7. ידוע לתלמיד, כי החברה לא תהיה אחראית, בשום דרך ואופן, במישרין ו/או בעקיפין לרבות לא כלפי צד שלישי כלשהו, לכל נזק ו/או חבות ו/או עלות ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים, שייגרמו ו/או שעלולים להיגרם לתלמיד בקשר ללימודים במסלול הלימודים.

2.8. כן מובהר, שכל מינוף או אשראי במשק יכול לצבור ריביות, הצמדה, ריבית פיגורים, ובהיעדר תשלום, הליכי גביה בהוצאה לפועל והוצאות נוספות.

2.9. בעצם ההרשמה למסלול מאשר התלמיד לחברה, לפנות אליו באמצעות נציגיה או באמצעות גורמים שלישים בע"פ ו/או בכתב, באמצעי התקשורת השונים, לרבות פקס, דוא"ל ומסרון לטלפון הנייד.

2.10. החברה ומי מטעמה, לא יהיו אחראים לתקלות הנובעות מחבלת סייבר, כוח עליון, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת, פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלות בחברות סליקת האשראי, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילותה, הן במעשה והן במחדל.

3.עלויות ותשלום

3.1. התלמיד מתחייב לשלם לחברה בגין מסלול הלימודים את הסכום המופיע באתר הבית בלשונית נדל"ן ככל שיעודכן ויופיע, התשלום המוצג הוא לא כולל מע"מ (להלן: "שכר הלימודים/ עלויות ותשלום").

3.2. החברה רשאית להעניק הנחות שונות לשיקול דעתה הבלעדי, ולא תהיה כל טענה בעניין זה, לרבות טענה של אי שוויון ו/או הפליה מכל סוג שהוא.

3.3. התלמיד מתחייב לשלם את שכר הלימוד באחד מאמצעי התשלום הבאים: כרטיס אשראי, העברה בנקאית ביט או צ'קים מיום הרכישה וההרשמה למסלול ולאחר שראה את הסכם זה

3.4. אי תשלום שכר הלימוד במלואו ובמועדו יעמיד את יתרת שכר הלימוד שטרם שולמה לפירעון מידי בתוספת פיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך 2,000 ₪ ויאפשר לחברה, בין היתר, למנוע השתתפות התלמיד במסלול הלימודים או לבטל את ההנחות הכספיות שקיבל ו/או לבטל את הבונוסים שקיבל. הכל כאמור, מבלי לגרוע מזכותה לגבות את החוב הקיים.

3.5. משמעות אי התשלום הינה וויתור על כל טענה שהיא בעניין אי השתתפות במסלול הלימודים, אך אין בכך משום וויתור מצד החברה על תשלום שכר הלימוד המלא. כאמור, בכל מקרה, בו לא הודיע התלמיד בעניין רצונו בביטול ההשתתפות עד למועד המחייב כהגדרתו להלן, תהיה החברה זכאית לתשלום מלוא שכר הלימוד, בתוספת הוצאות גביה.

3.6. התלמיד מתחייב לשפות את החברה בגין כל עמלה או הוצאה בה תתחייב החברה באם יגרם כל נזק לחברה בגין אי כיבוד של איזו מצורות התשלום, בה בחר התלמיד, וכן מתחייב התלמיד לשאת בכל העלויות הנלוות בגין אי עמידה בתשלום שכר הלימוד על-ידו.

4.מסלול ההכשרה פירוט

4.1. מסלול הלימודים כולל: שיעורים מוקלטים , מפגשי שטח.

4.2. התלמיד מצהיר בזאת כי קרא היטב ובעיון את תכנית מסלול הלימודים והבין את תוכנה.

4.3. התלמיד מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה בעניין תכנית הלימודים במסלול, ובהרשמתו למסלול הוא מצהיר, כי הוא בדק ומצא את תכנית הלימודים מתאימה לצרכיו וכי יש ברשותו את כל הנתונים הדרושים לשימוש בה לרבות תשתיות המדיה השונות, והוא מצהיר, כי היא מספקת אותו לכל דבר ועניין ולא תישמע מפיו כל טענה ודרישה כלפי החברה, בעניין זה.

4.4. כמו כן ידוע לתלמיד והוא מסכים כי החברה, רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לפתוח את מסלול הלימודים אליו נרשם. במקרה האמור, תחזיר החברה לתלמיד את הערך היחסי מהתשלומים ששילם בגין הלימודים למסלול הלימודים.

4.6. ידוע לתלמיד והוא מסכים לכך, כי ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים במסלול, במועד תחילת מסלול הלימודים ובמועד סיומו, במהלך מסלול הלימודים, שינויים בזהות המרצים, בימי הלימוד ושעות, במפגשי השטח השונים, כנסים וכו', וכי לא תהייה לו כל טענה או דרישה בשל כך כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

4.8. ידוע לתלמיד, כי מסלול הלימודים, תכניו והמידע האינפורמטיבי הכלול בו ובקשר אליו, יפורסמו ברשת, בחלקים ו/או בפרקי זמן בהתאם לתכנית הלימודים במסלול ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

4.9. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני בחומרים הנכללים במסגרת מסלול הלימודים ו/או הקשורים אליו, לרבות מסמכים, חומר כתוב, חומר מצולם, תמונות, חומרי וידאו, וכל פרט אחר הקשור למסלול – הינם בבעלות ראשונית ובלעדית של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש שהוא. התלמיד מתחייב שלא להעתיק, לא לשכפל, לא להעמיד לרשות אחרים, ולא לפגוע בשום צורה בקניין הרוחני של החברה.

4.10. ידוע לתלמיד ומוסכם עליו, כי כל תוכן אשר יעלה על-ידו ו/או על-ידי מי מהתלמידים האחרים במסלול, בין בקבוצות הדיון ו/או בשיעורים ו/או בקבוצת הפייסבוק ו/או בוובינר ו/או בכל פלטפורמה שיווקית ו/או לימודית ו/או אינטרנטית אחרת, הינו בבעלות החברה, ולחברה הזכות הבלעדית להסרת החומר ו/או לכל שימוש שהוא בחומר, הן לצורך שיווקי ו/או פרסומי וכל כל שימוש אחר.

4.11. ידוע לתלמיד ומוסכם עליו, כי חלקים מתוך פעילות הקורס בהשתתפותו, לרבות, מפגשים אישיים, כנסים ו/או כל פעילות אחרת שתתבצע, יצולמו ויתועדו על-ידי החברה לרבות צילומו ותיעודו של התלמיד, יהיו בבעלותה וישמשו אותה לצרכיה לרבות, אך לא רק, לצרכי פרסום, שיווק ויחסי ציבור, והיא תוכל לעשות בהם שימוש, לרבות בצילומם בהם מופיע התלמיד ו/או תלמידים נוספים, ולתלמיד לא תהא כל טענה או תביעה או דרישה כלפי החברה בגין שימוש זה.

5.ביטולים והפרות

5.1. ככל והנך בגדר "צרכן" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, וכל עוד לא נאמר אחרת בתקנון זה יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 וכן תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

5.2. על העסקה יחולו הוראות ס' 14ג' לחוק הגנת הצרכן , תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") כדלקמן:

(ג) בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה –

(1) …;

(2) בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על עסקת מכר מרחוק של –

(1) טובין פסידים;

(2) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

(3) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;

(4) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

(5טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

5.3. יובהר, כי לא ניתן לקבל החזר כספי על מוצרים ו/או שירות הנמכרים אשר ניתנים לשכפול, הקלטה והעתקה.

5.4. על העסקה יחולו גם תנאי ס' 14ג1(ג) לחוק הגנת הצרכן:

5.5.כך גם יחול, ס'14 ה' לחוק הגנת הצרכן על העסקה כדלקמן:

תוצאות ביטול עסקה

(א) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג), 14ג(ג) או 14ג1(ג) עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב), עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי העוסק –

(1) יחזיר העוסק לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן דמי ביטול כלשהם;

(2) קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו הנכס ויודיע על כך לעוסק, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

(ב) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג), 14ג(ג) או 14ג1(ג), שלא מהטעמים המנויים בסעיף קטן (א) –

(1) יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם;

5.6. האמור לעיל ניתן למען הסר ספק, ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי.

5.7. זכות הביטול לעיל תקפה ביחס לצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, אך אינה תקפה או קיימת למי שאינו צרכן.

5.8. הלקוח יודיע על ביטול עסקה, בתוך תקופת הביטול, בהודעה אשר תכלול את שמו המלא ומספר תעודת הזהות שלו, אשר תימסר לאתר באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת: m.n.trading.company.services@gmail.com ו/או באמצעות הלינק הייעודי בדף הראשי של אתר האינטרנט של החברה (להלן: "הודעת הביטול"). מועד קבלת הודעת הביטול אצל האתר בפועל ייחשב למועד הקובע לעניין מועד הודעת הביטול (להלן: "המועד הקובע"). כל הודעה שתשלח לאחר השעה 15:00, תיחשב כאילו התקבלה אצל החברה, ביום שלאחר תאריך יום המשלוח.

5.9.בעת הביטול, תלמיד אשר שילם את שכר הלימוד דרך אשראי , יחויב בסך נוסף של 500₪ המגלם עלויות החברה למען הסר ספק סכום זה ייגבה מהתלמיד בנוסף לדמי הביטול המצוינים לעיל.

5.10. אם יחליט התלמיד לבטל ו/או להפסיק השתתפותו במסלול הלימודים מכל סיבה שהיא, לאחר תקופת הביטול, הוא יהיה רשאי לעשות כן, אך לא יהיה זכאי להחזר כספי ולא תהיה לו בגין כך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

5.11. ידוע לתלמיד, כי החברה רשאית להחליט, שלא לקבל את התלמיד למסלול ו/או להפסיק את לימודיו במסלול בכל שלב שהוא, אם יש בהמשך לימודיו משום פגיעה בחברה, בעובדיה, בשמה, ועקב הפרה של קניין רוחני ו/או מכל סיבה אחרת. החלטת החברה בעניין זה הינה סופית ולא יהיה עליה ערעור.

5.12. במקרה בו ביטל תלמיד את השתתפותו במסלול ו/או פרש ו/או השתתפותו הופסקה על-ידי החברה – כל תכני מסלול הלימודים לא יהיו זמינים לתלמיד באתר או בכל פלטפורמה בה ייכללו תכני המסלול, באופן מיידי.

5.13. במקרה בו ביטל תלמיד את השתתפותו במסלול ו/או פרש ו/או השתתפותו הופסקה על-ידי החברה – יאבד התלמיד, באופן מיידי, את זכאותו לקבלת בונוסים, במידה והיה זכאי להם, עד לאותו המועד.

6.שונות

6.1. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי לברור כל טענה שתהיה למי מהצדדים כנגד משנהו בכל הקשור לכתב התחייבות זה ו/או למסלול הלימודים, מוקנה לבית המשפט המוסמך בבאר שבע בלבד ולא לאף בית משפט אחר.

6.2. כתובות התלמיד לצורך משלוח הודעות הן כמופיע בפרטי התלמיד אשר נמסרו על ידי התלמיד, והמצאה בדואר רשום או בהדבקה לכתובת שמסר התלמיד, תהא המצאה כדין.

6.3. תכני מסלול הלימודים יהיו זמינים עבור התלמיד מרגע השלמת הרשמתו למסלול, לאורך כל תקופת המסלול ובמשך שנה לאחריה.

6.4. ידוע לתלמיד, כי על מנת לצפות בתכני מסלול הלימודים ו/או בכל פעילות אחרת הקשורה למסלול הלימודים נדרש חיבור זמין, יציב, רציף ותקין לרשת האינטרנט. החברה לא תהא אחראית כלפי התלמיד לכל תקלה ו/או הפסקה ו/או נזק ברשת האינטרנט ו/או החשמל.

6.5. התלמיד מתחייב לשמור על הוראות כל חוק, ועל התנהגות נאותה, שפה ראויה ועניינית בכל פעילות שתיעשה מטעמו במסגרת המסלול לרבות פרסום כל חומר ו/או תוכן מטעמו במהלך המסלול, קבוצות והפרסומים השונים של החברה.

6.6. חל איסור לפרסם תכנים פרסומיים, פוגעניים, ברשתות.

6.7. החברה רשאית להסיר כל תוכן שהועלה בין אם על ידה ובין אם על ידי כל גורם שהוא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.8. שום התנהגות מצד החברה לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי תנאי תקנון זה או על פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצדה לאיזו הפרה או קיום או תנאי שהוא אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחיה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות מראש ובכתב ע"י החברה.

מדיניות ותנאי שימוש 
 
 
חברת mn-trading , (להלן: “החברה mn trading ” ו/או “נותן השירותים mishelnisimov.com“) מספקת פלטפורמת מידע על גבי רשת האינטרנט המציגה מידע אודות מסחר בבורסה בתשלום ו/או לא בתשלום לרבות בצורה של מלל, וידיאו, ניתוחים גרפים , טבלאות, מאמרים, כתבות, ועוד (להלן: “האתר” ו/או “מערכת“). טרם הרשמה ו/או המשך גלישה ושימוש בשירותי האתר, חשוב שתוודא כי יש לך הרשאה לגשת לאתר ובאם קיבלת פרטי גישה, באופן חוקי, לאזור לימוד אישי רב מסר/סקולר. הכולל שם משתמש וסיסמה (להלן: “סקולר“)  וזאת בכדי לפעול במערכת באופן חוקי מבלי לפגוע בדינים, חוקים ותקנות החלים עליך, לרבות רישיון השימוש שלך (ראה בהמשך). 

הקדמה 

כל ביקור ושימוש באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו או בכל אתר ו/או שירות שיחליף אותו ו/או המזוהה עימו מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלהלן. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן, עליך להימנע משימוש באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם. רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את החברה כלפי המשתמשים ו/או הגולשים ו/או המנויים באתר. החברה שומרת את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי השימוש מנוסחים מתייחסים, כמובן, לשני המינים זכר ונקבה. אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עליך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר ו/או בשירות. 

1.      כללי 

כאשר אתה ("אתה" או "שלך" או "המשתמש" או "חבר") גולש באתר, נרשם לחברות או משתמש במוצרים, בשירותים או בחומרים אחרים הזמינים באתר שלנו, תמסור לנו מידע מסוים ו אנו נלמד, נאסוף, נשתמש ונשתף מידע מסוים עליך למטרות שונות, כפי שמפורט יותר במדיניות זו. 

על ידי שימוש או גישה לאתר, אתה מסכים שקראת והבנת מדיניות זו, ומאשר ומסכים ללמידה, איסוף, שימוש ושיתוף של המידע שלך כמתואר במדיניות זו. אם אינך מסכים עם חלק כלשהו ממדיניות זו, נאסר עליך להשתמש או לגשת לאתר. 

מידע שאנו אוספים ומשתמשים בו 

מטרתנו העיקרית באיסוף מידע אודותיך היא לספק לך את המוצרים והשירותים שלנו, אך אנו נשתמש במידע זה גם בקשר לתפעול ושיפור האתר והעסק שלנו ועשויים לספק מידע זה לשותפינו או לשליש אחר. הצדדים לשימוש בעסקיהם או למטרות אחרות. 

כאשר אתה ניגש, לבקר. להירשם לאתר ולהשתמש בדרך אחרת באתר, אנו נלמד, נאסוף, נאחסן ונשתמש ב: 

נתונים ומידע אישיים מזהים עליך, כגון שמך, כתובת הדואר הפיזית ו/או האלקטרונית שלך, מספרי טלפון, פקס או נייד, ונתונים או מידע אחרים שניתן להשתמש בהם כדי לזהות אותך באופן ספציפי (כל הנתונים והמידע האישיים הללו הם ביחד המכונה כאן "מידע אישי"); ו 

מידע שאינו ניתן לזיהוי אישי אודותיך, מידע דמוגרפי כגון, מיקום, גיל, מין ונתונים על השימוש שלך באתר ופעילות מקוונת אחרת ("מידע שאינו ניתן לזיהוי אישי"). 

מידע אישי ומידע שאינו ניתן לזיהוי אישי נקראים ביחד כאן "מידע". 

שימוש באתר. כאשר אתה ניגש לאתר, מבקר בו ומשתמש בו, אנו מקבלים ומאחסנים באופן אוטומטי את מאתר המשאבים האחיד של דף האינטרנט הקודם שהיית בו ושל דף האינטרנט אליו אתה הולך לאחר עזיבת האתר. אנו גם מקבלים ומאחסנים מידע נוסף כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט שלך (IP), סוגי דפדפן, שם דומיין ונתונים סטטיסטיים אחרים הכרוכים בגישה, גלישה ושימוש שלך באתר. מידע זה נאסף בדרך כלל באופן פסיבי באמצעות טכנולוגיות שונות, אך מידע זה עשוי להיות מסופק על ידך גם באמצעות אינטראקציות או תקשורת עם האתר או איתנו. 

הַרשָׁמָה. על מנת להפוך למשתמש רשום באתר או להשתמש או להשיג מוצרים או שירותים מסוימים המוצעים באתר או באמצעותו, נבקש, ותצטרך לספק לנו, מידע אישי כגון שמך, דואר ו/או כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, פקס, גיל או מספרי נייד. משתמשים רשומים שנרשמים לחברות ניסיון כלשהי, חברות פרימיום או חשבון, מוצר או שירות אחר חייבים לספק גם פרטי חיוב וכרטיס אשראי. בלי לספק 

מידע אישי, אינך יכול ליצור חשבון, להפוך למשתמש רשום באתר, או להשיג את המוצרים או השירותים שלנו. אנו נשתמש במידע זה כדי לספק לך את המוצרים והשירותים שלנו, בקשר לעסק ולפעילות שלנו ובדרכים אחרות הניתנות במדיניות זו. אנו עשויים גם לאסוף מידע אחר ממך, כגון מידע דמוגרפי. מסירת מידע זה היא אופציונלית ואינה נדרשת. 

אנו עשויים גם לאסוף מידע כאשר אתה מקיים אינטראקציה עם האתר או שירות הלקוחות שלנו על מנת לסייע לך או לתחזק או לשפר את האתר. 

2.      מאגר המידע והשימוש בו; מסירת מידע לצדדים שלישיים 

הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר המידע של mn-trading . ומתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות: 

·         לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש; 

·         לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר; 

·         לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים; 

·         לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים (במקרה שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, לא יזהה את המשתמש אישית); 

·         לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו. 

mn-trading רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לפעילות המשתמש במסגרת האתר, לצדדים שלישיים לרבות גופים השותפים לפעילות המפעילה על פי שיקול דעתה של mn-trading. יובהר כאמור כי מדובר במידע סטטיסטי שאינה מזהה את המשתמש. 

mn-trading עשויה לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שהיא אספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. mn-trading עשויה לשלב מידע בלתי-אישי שהיא אספה עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, המפעילה רשאית לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי. למשל, המפעילה רשאית לדווח למפרסמים שלה אודות מספר המבקרים באתר והקורסים הפופולאריים ביותר. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמש ועל מנת להתאים תוכן ופרסום. 

3.      צדדים שלישיים 

ישנם מספר מקומות באתר שבהם יכול המשתמש להקליק על קישור לשם גישה לקישורים לאתרים שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו ואינם קשורים למפעילה לרבות, אך לא רק, קישורים המובילים לאתרים אחרים. בקישורים הללו עשויים לבקש מהמשתמש ו/או לאסוף מידע עליו באופן עצמאי לרבות מידע אישי מהמשתמש ובמקרים מסוימים לספק ל mn-trading מידע אודות פעילות המשתמש בקישורים הללו. 

כל צד שלישי אשר עשויה mn-trading לגלות לו מידע אישי בכפוף למדיניות פרטיות זו, עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות משלו אשר מתארת כיצד הינו עושה שימוש ומגלה מידע אישי. המדיניות כאמור תסדיר את השימוש, הטיפול והגילוי של המידע האישי של המשתמש לאחר שהמפעילה חלקה אותו עם צדדים שלישיים כאמור במדיניות פרטיות זו. אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, המפעילה מעודדת אותך לבקר בקישורים של צדדים שלישיים כאמור. 

mn-trading  עשויה להרשות לצדדים שלישיים, לרבות ספקי השירות המורשים שלה ומפרסמים להציג פרסומות באתר. הצדדים השלישיים הללו עשויים לעשות שימוש בטכנולוגיות מעקב שונות על מנת לאסוף מידע אודות משתמשים אשר צופים או מבצעים אינטראקציה עם הפרסומות שלהן. השימוש שצדדים שלישיים אלה עושים בטכנולוגיות איסוף כאמור כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של mn-trading. 

4.      מסירת מידע לצד שלישי 

מצבים בגינם עשויה mn trading לחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים: 

·         כאשר המשתמש אישר ל mn-trading להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים; 

·         במקרה בו יפר המשתמש את תנאי השימוש באתר או ינסה לבצע פעולות המנוגדות לדין; 

·         על מנת לאכוף את תנאי השימוש או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת; 

·         במקרה בו mn-trading תחליט לגבות חוב שאינו שולם באמצעות צד שלישי המתמחה בגביית חובות לרבות משרדי עורכי דין; 

·         בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ"ש, או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות ממשלתית אחרת; 

·         על מנת לקבוע או לממש את זכויותיה המשפטיות של mn-trading; 

·         על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש לפי דין. במקרים כאמור, mn-trading עשויה להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי; 

·         כאשר מאמינה mn-trading כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת; 

·         על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של mn-trading, עובדיה, משתמשי האתר או אחרים; 

יְלָדִים 

האתר אינו מכוון לאנשים מתחת לגיל 13 mn trading אינו אוסף בכוונה מידע כלשהו באתר מאנשים שאנו יודעים למעשה שהם מתחת לגיל 13. למעשה, רישום ושימוש באתר על ידי אנשים מתחת לגיל 18 אסור במפורש. אם נהיה מודעים לכך שאספנו מידע כלשהו, כולל ללא הגבלה מידע אישי, מאדם מתחת לגיל 13, ננקוט בצעדים להסרת מידע זה. 
 
 

5.       שימוש בטכנולוגיות איסוף 

mn-trading  עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר של המשתמש ואודות פעילות המשתמש באתר. 

המפעילה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אלומות אינטרנט (web beacons), אנאליטיקס וטכנולוגיות דומות, על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמש באתר. כמו כן, המפעילה עשויה לכלול את האמור לעיל בהודעות דוא"ל או עלונים לקידום מכירות, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם. המידע שתשיג המפעילה באופן זה, יאפשר לה להתאים את השירותים שהיא מציעה למשתמש, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות שלה. 

 1. פרטיות ואבטחת מידע 

 • החברה תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים לרבות שימוש בטכנולוגית הצפנה מסוג SSL ולא למסור פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא. 
 • משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית Cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות (כגון ביצוע שיווק מחדש Remarketing והצגת פרסומות המותאמות למשתמש), עיסקיות ועוד ועל מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש. Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד. 
 • באם החברה ו/או האתר אוספים את מייל ו/או שם ו/או טלפון המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יוכלו לפנות אליו בהצעות שיווקיות, המשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. 
 • באתר תהיה אפשרות להשאיר פרטים ראשוניים ליצירת קשר כגון שם, מייל וטלפון. 

7.      זכות לעיין במידע ולעדכנו 

על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע של mn trading. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליו כאמור לעיל. פנייה כזאת יש להפנות למפעילה בדוא"ל שכתובתו היא: m.n.trading.company.services@gmail.com  מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי של mn trading וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך. 

אם המידע שבמאגר המידע של mn trading משמש לצורך פניה אישית למשתמש, הוא רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. 

8.      שינויים במדיניות הפרטיות 

mn trading  רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר mn trading 

 
 
תנאי שימוש באתר:  
 
הסכם הצטרפות ותנאי שימוש באתר  mishelnisimov.com 

 1. מבוא 

 • הסכם זה מפרט את תנאי ההצטרפות לקורסים ולאתרים ("האתר/ים" או "הקורס/ים") : mishelnisimov.com שמופעלים על ידי ("החברה mn trading / mishelnisimov.com "). באישורך, "המשתתף", את ההסכם הזה וכתנאי להשתתפותך בקורס הנך מאשר את כל האמור בהסכם זה. 
 • הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים, ואין בו משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהם. 

 1. הצהרות והתחייבויות המשתתף 

 • המשתתף מאשר כי הוא נרשם לקורס לאחר שקיבל מידע הנוגע לתכנים שיועברו בקורס ולסוג הקורס המפורט באתר, וכי החלטתו התקבלה לאחר שבחן כי הקורס מתאים לצרכיו ומטרותיו. עם זאת יובהר כי החברה תהיה רשאית לשנות את תכני הקורס מעת לעת ואת אופן העברת הקורס כמו גם את המרצים בקורס בהתאם לשיקול דעתה ובהתאם לצרכיה מבלי שלמשתתף יהיו טענות נגדה בשל כך. 
 • המשתתף מאשר כי ידוע לו כי החברה אינה מתחייבת כי ההשתתפות בקורס והשימוש בכלים ו/או בידע שרכש בקורס יגרמו לו להצליח בהתאם לציפיותיו, והצלחתו תלויה במדדים שאינם בהכרח תלויים בחברה לרבות, אך לא רק, יכולת למידה עצמית, התמודדות עם לקויות למידה, עמידה ביעדים שיוגדרו לו על ידי החברה ועוד. 
 • המשתתף מצהיר כי ווידא כי ברשותו כל הכלים, התוכנות והעזרים לצורך השתתפות בקורס לרבות חיבור לאינטרנט מהיר ותקין וכי הוא בעל הבנה בשימוש בתוכנות אלה לרבות רב מסר סקולר/ teamviewr /anydesk/  שהינו הכרחי על מנת שיוכל להשתתף בקורס בצורה אופטימאלית. החברה לא תהא אחראית לבעיות טכניות שיהיו במהלך העברת הקורס שמקורן בתקלה בציוד של המשתתף לרבות, אך לא רק, בעיות בחיבור לאינטרנט של המשתתף, והמשתתף לא יהיה זכאי להחזר כספי במקרה של תקלות כאמור. המשתתף מתבקש לפנות  mn trading בכתב בכל בעיה ו/או שאלה בנושא שימוש כמפורט לעיל. 
 • המשתתף מצהיר ומבין כי החברה אינה אחראית ליישום הידע והתכנים שצבר המשתתף במסגרת הקורס והחברה אינה יכולה להתחייב כי המשתתף יפיק רווח כלשהו מהקורס ומהתכנים שמועברים בקורס. כמו כן יובהר כי אין לראות במידע המוצג בקורס ו/או בהמלצות המופיעות בקורס משום מידע מקצועי מחייב, והקורס אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי פרטני, ככל ויהיה צורך. יש להתייעץ עם גורם מקצועי מוסמך בכל מקרה של ספק בנוגע ליישום התכנים שנלמדו בקורס, ולמשתתף לא תהיה כל טענה נגד החברה בגין כל נזק שייגרם לו ו/או לכל צד שלישי בגין יישום הידע שרכש בקורס כאמור. 

 1. התמורה 

תמורת ההשתתפות בקורס המשתתף ישלם לחברה את הסכום המפורט באתר הקורס באמצעים המופיעים באתר הקורס. יובהר כי החברה תהא רשאית, מעת לעת, להציע הנחות ו/או הטבות למחיר הקורס. 

 1. מדיניות ביטולים 

 • ביטול עסקה הנוגעת לקורס באתר הינו בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, ככל וחל. השתתפות בקורס המוצע דרך האתר מהווה הסכמה מפורשת מצדך לתנאים כאמור. 
 • ככל ורכישה באמצעות האתר תיעשה עבור שימוש עסקי ו/או על ידי עוסק/חברה בע"מ/ מורשה.כל צורת התאגדות שאינה אדם פרטי, הרי שחוק הגנת הצרכן לרבות סעיפים הנוגעים לתנאי ביטול עסקה אינם יחולו על רכישה כאמור ולא יינתן כל החזר כספי בכל מקרה של ביטול, אף אם טרם החל שירות כלשהו, והכל בכפוף להוראות הדין ומדיניות הביטולים המפורטת בהסכם זה. 
 • יובהר כי על פי דין לא ניתן לבטל עסקה שבוצעה באתר לאחר מתן הגישה לתכני הקורס ולמשתתף לא תהיה זכאות להחזר כספי לאחר קבלת גישה כאמור. על כן המשתתף מתבקש לוודא, טרם הצטרפותו לקורס, כי רכישה כאמור אכן תואמת את צרכיו לרבות, אך לא רק, בכל הקשור לסוג הקורס שהמשתתף מעוניין בו. 
 • יובהר למען הסר ספק כי לא תהיה זכאי להחזר כספי כלשהו במידה ומסרת הודעת ביטול לאחר המועדים הקבועים לעיל ו/או לאחר שקיבלת פרטי גישה לתכני הקורס, המוקדם מהשניים. 

 1. איסור שימוש בתכני הקורס לצורך מסחרי 

יובהר כי כל תכני הקורס מוגנים בזכויות יוצרים והינם בבעלותה הבלעדית של החברה mn trading . על כן השימוש בתכני הקורס הינו לשימוש אישי ולצרכי לימוד בלבד וחל איסור על שימוש מסחרי בתכני הקורס לרבות, אך לא רק, הפצה, העתקה, שכפול ו/או שימוש בתכני הקורס לצרכי העברת קורס מתחרה ו/או לכל צורך עסקי אחר. ויודגש – החברה מעניקה למשתתף רישיון שימוש בלבד בתכני הקורס ולא את הזכויות בתכני הקורס כפי שהם. 

 1. גישה לתכנים בלעדיים; חסימת משתתף 

6.1    המשתתף עשוי לקבל גישה לתכנים בלעדיים מטעם החברה לרבות הרצאות בלייב, הכל כפי שייקבע על ידי החברה מעת לעת. יצוין כי מדובר בתכנים סגורים שבבעלות ובהנהלת החברה אשר הגישה אליהם תהיה אך ורק למשתתפים בקורס של החברה, וחל איסור להעתיק ו/או להעביר את התכנים בקבוצה לכל צד שלישי ללא אישור החברה מראש ובכתב. יובהר כי הגישה לקורס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. 

6.2    החברה תהא רשאית לחסום גישה של משתתף אשר מפר את ההסכם הזה ו/או את נהלי הקורס ו/או פוגע במשתתפים אחרים באופן שלדעת החברה אינו מאפשר להמשיך את השתתפותו, זאת מבלי שמשתתף יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו. 

 1. דיוור ישיר; מאגר מידע 

 • בהשתתפותו המשתתף מאשר לחברה לפנות אליו ולשלוח לו דברי פרסומת בכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. 
 • על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע של החברה. משתתף שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליו כאמור לעיל. פנייה כזאת יש להפנות לחברה בדוא"ל שכתובתו היא: . 
  m.n.trading.company.services@gmail.com  
  או להשאיר פרטים באתר Mishelnisimov.com  עם בקשה מצורפת  

 1. שונות 

 • הסכם זה כולל את כל המסוכם בין הצדדים וגובר על כל הסכם, סיכום, התכתבויות או הסכמות למיניהן בין הצדדים בנושאים המוסדרים בו. כל הבטחה, התחייבות, הסכמה, זיכרון דברים או מצג או התנהגות בעבר, שנעשו בין הצדדים, אם נעשו קודם לחתימת ההסכם, בין בכתב ובין בעל פה, הנם בטלים ומבוטלים בזה, ואין לעשות בהם כל שימוש כנגד החברה. 
 • הסכם זה יהא כפוף להוראות הדין הישראלי. לבית המשפט בבאר שבע בלבד! תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל מחלוקת הקשורה בהסכם זה. 

המשתתף מצהיר כי הוא מודע ל"אני מאמין" של החברה; ועל כן הוא מודע לכך כי אין לסחור או לבצע פעולות בכסף אמיתי ללא הוכחת היתכנות באמצעות סימולטור מסחר וניהול יומן מסחר מוקפד; וכל מסחר בכסף אמיתי יחל לאחר קבלת אישור מפורש של החברה. 

 
הגבלת אחריות 

 • ידוע למשתמש כי אין בתכני האתר ו/או כל התקשרות מסוג אחר עם החברה, אינו מהווה ייעוץ השקעות לרבות מתוקף חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ”ה – 1995. יובהר כי על פי החוק הנ”ל רשאי לתת יעוץ רק מי שהוסמך על פי החוק והמורשה מהרשות לניירות ערך. על כן אין להסתמך ולקבל החלטות מהתוכן באתר ובתקשורת מכל סוג בין החברה למשתמש. 
 • למען החידוד: המידע המוצג באתר אינו ייעוץ השקעות, אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ואינו מתייחס למאפיינים הייחודיים של כל אחד מהמשתמשים באתר. לכן מומלץ להתייעץ עם יועץ השקעות באופן אישי לפני קבלת החלטות השקעה. ב Mn trading  ו/או מי מטעמה אינו אחראי בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שייגרם עקב הסתמכות ו/או שימוש במידע המוצג באתר, ככל וייגרם. אין במידע המוצג באתר כדי להוות ערובה להשגת תשואה חיובית כלשהי בהשקעות כלשהן שיבצעו, אם יבצעו, משתמשי האתר ו/או לכך שלא ייגרמו להם הפסדים. 
  לא תתקיים שום אינטראקציה בין הגורמים המופיעים בשידורים שבאתר לבין הצופים בו, לרבות בדרך של שאלות ותשובות בקשר לתכנים אלו. לחברה עשוי להיות עניין אישי בקשר עם הנושאים המופיעים בשידור, עקב שיתוף פעולה עסקי. אין להעביר את תכני האתר באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל את אישור  mn trading  או מי מטעמו מראש ובכתב. 
 • האתר עושה מאמצים לנתר את איכות התוכן המועלה לאתר אך אינו יכול לקחת אחריות בגין התוכן לרבות חומר שמועלה על ידי המשתמשים ו/או ציטוט מחירים שמשמשים כאומדן בלבד ו/או המלצות קנייה ו/או מכירה אשר אינם מהווים כהמלצה בשום אופן ואשר מוצגים באתר. 
 • כל שימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה ממליצה ו/או מביעה דעה. 
 • המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה ועל כן החברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ו/או לכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר בשלמותו ו/או חלקים מסוימים ו\או השירות בכלל יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, יתכן שגישה לאתר ו/או לחלקיו ו/או לשירות תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל. 
 • טרם ביצוע פעולה כלשהי, ישקול ותייעץ המשתמש היטב עם מומחים מוסמכים בעניין הפעילות הסחר שלו ובכלל לרבות טיב העסקה, השלכותיה, מחירה ועל כן אין להסתמך על התוכן המופיע באתר. לא תקום כל טענה לרבות נזק שנגרם למשתמש כלפי האתר כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתר מכל סוג שהוא. 
   
   
  פרטי התקשרות :  
  – מייל : m.n.trading.company.services@gmail.com 
  – אתר אינטרנט : mishelnisimov.com 
  – נייד 0542046553 חשוב לציין, קורסים דיגיטליים לא ניתן לקבל החזרים כספיים

לפי חוק הגנת הצרכן,

זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי

טובין הניתנים להחלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית

חוק הגנת הצרכן

תנאי השימוש חלו על כל המבקרים הלקוחות/הרוכשים/התלמידים באתר, וזאת לשיקול דעת בעל החברה.

אין החזרים כספיים/ או החזרי מקדמות שהועברו לצורך רכישת קורס/מסלול/ליווי או שמירת מקום.

דמי ביטול עסקה  380 ש"ח יחויבו בנפרד בצמוד למקדמה והתשלום הנותר לאחר קיזוז הכשרות דיגיטליות/ פגישות אישיות. 

במסגרת מסלול הזהב ליווי פרונטלי וליווי הזום התלמיד מתחייב להיות בתקופת הלימודים בתוך פרק זמן של 3 חודשים לסיום תוכנית הליווי, תלמיד שלא יגיע/לא יתאם שיעורים ולא ידאג להיות נוכח ולסיים את לימודיו בפרק זמן המוקצב לו לא יגיע בטענה לבעל ההכשרה והמדריך, (חובה לסיים את התוכנית בתוך תקופה של 3 חודשים ולא יותר). וגם כן במידה והתחיל את תהליך הליווי ולא סיים אותו בתוך תקופת הזמן לא יהיה ניתן להמשיך מעבר לטווח זמן הנ"ל
אלה אם כן דווח מראש או מדובר באירוע חריג. 

הקונה מצהיר בזאת מרגע כניסתו להכשרה שאסור על פי חוק לצלם להפיץ או לשכפל בצורה כזאת או אחרת את ההכשרה שרכש, במידה ובעל הקורס ומנהל האתר יקבל התראה על כך יוכל לפנות לגורמים הרלוונטים ולנקוט צעדים משפטים.

 חובה על כל לקוח לעבור על תקנון האתר לפני רכישה או פנייה לבעל האתר ובעל ההכשרה, במידה ולא יעבור לא יוכל להגיע בטענה לבעל האתר או ההכשרה/ הקורס.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון הקורסים.

מרגע רכישת הקורס או תשלום מקדמה עבור קורס לא יהיה ניתן לקבל החזר כלל, גם לא באותו היום הכשרה שהתקבלה למייל הלקוח, תשלום או מקדמה ששולמה לבעל ההכשרה/האתר יחייב את הלקוח להשלים את הרכישה סופית ולא להגיע בטענה.